1) Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Domkiulkowo.pl jest Mateusz Stani prowadzący działalność gospodarczą pod firmą STANDOM MATEUSZ STANI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Chopina 4, 84-200 Wejherowo, NIP: 5882398354, REGON: 221794718, adres poczty elektronicznej: kontakt@domkiulkowo.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 608 764 880.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich osób korzystających z Serwisu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów lub osób fizycznych, o których mowa w art. 385[5] Kodeksu Cywilnego, przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (np. obsługa Rezerwacji oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).
 4. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie i rozpoczynające się wielką literą oznaczają:
  1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  2. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, DOMKIULKOWO.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://domkiulkowo.pl.
  3. REZERWACJA – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy Najmu na warunkach określonych w treści Rezerwacji. Rezerwacja może zostać złożona za pomocą Formularza Rezerwacji dostępnego w Serwisie Internetowym, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  4. FORMULARZ REZERWACJI – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz umożliwiający Usługobiorcy złożenie Rezerwacji poprzez określenie podstawowych warunków Umowy Najmu, w tym dokonanie wyboru domku, okresu pobytu i sposobu płatności. UMOWA NAJMU – umowa zawierana na odległość przez Klienta z Usługodawcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Klienta usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, polegających na udostępnieniu Klientowi wybranego domku na okres pobytu objęty Rezerwacją Klienta. Umowa Najmu może obejmować także świadczenie innych, dodatkowych usług związanych z najmem, jeśli wynika to z uzgodnień stron dokonanych w trakcie składania Rezerwacji.
  5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  6. USŁUGOBIORCA, KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych w Domkiulkowo.pl, w tym również taka, która zainteresowana jest zawarciem Umowy Najmu.
  7. USŁUGODAWCA – Mateusz Stani prowadzący działalność gospodarczą pod firmą STANDOM MATEUSZ STANI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Chopina 4, 84-200 Wejherowo, NIP: 5882398354, REGON: 221794718, adres poczty elektronicznej: kontakt@domkiulkowo.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 608 764 880.
  8. PAYU.PL – zewnętrzny dostawca usług płatniczych, to jest spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; kapitał zakładowy w wysokości 7 789 000,00 zł
   w całości opłacony; NIP: 7792308495. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.).
  9. PRAWO AUTORSKIE – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509).
  10. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).

2) Usługi elektroniczne dostępne w domkiulkowo.pl

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.

 2. Korzystanie z Usług Elektronicznych jest bezpłatne, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

 3. Za pośrednictwem Domkiulkowo.pl Usługodawca udostępnia Usługobiorcom następujące Usługi Elektroniczne:

  1. możliwość zapoznania się ze szczegółami działalności gospodarczej Usługodawcy polegającej na krótkoterminowym wynajmie domków prezentowanych na stronach Serwisu Internetowego;

  2. wyszukiwanie i przeglądanie dostępnych na stronie Serwisu domków;

  3. składanie Rezerwacji za pomocą Formularza Rezerwacji.

 4. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest na stronach Serwisu Internetowego oraz w niniejszym Regulaminie.

 5. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorcy zabrania się wykorzystywania Serwisu Internetowego do rozpowszechniania niezamówionych informacji handlowych (spam). Usługobiorcy zabrania się także podejmowania jakichkolwiek działań mogących zakłócić funkcjonowanie Serwisu.

 6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari albo Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1920×1080; oraz (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 7. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

 8. Usługodawca podejmuje należyte starania, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było dla Usługobiorców bezpieczne. Korzystanie z Serwisu wiąże się jednak ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Usługobiorcy. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Usługodawca zaleca, aby Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, a także aktualizował na bieżąco przeglądarkę internetową oraz system operacyjny swojego urządzenia końcowego.

3) Warunki rezerwacji i zawarcia umowy najmu

 1. Za pośrednictwem Serwisu Internetowego możliwe jest dokonanie przez Klienta Rezerwacji pobytu w jednym z domków dostępnych w ofercie Domkiulkowo.pl.
 2. Serwis Internetowy ma na celu ułatwienie Klientowi złożenia Rezerwacji i zawarcia Umowy Najmu. Złożenie Rezerwacji i zawarcie Umowy Najmu może nastąpić zgodnie z wyborem Klienta także na inne prawnie dopuszczalne sposoby, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Niezależnie od miejsca i formy kontaktu z Klientem, Umowa Najmu zawierana jest zawsze zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym Kodeksem Cywilnym oraz Ustawą o Prawach Konsumenta, w szczególności na skutek przyjęcia (potwierdzenia) Rezerwacji Klienta przez Usługodawcę.
 3. Szczegółowe informacje o dostępnych domkach i ich wyposażeniu, cenach zakwaterowania oraz usługach dodatkowych podane są Klientowi na stronach Serwisu Internetowego, w szczególności w opisie danego domku przed rozpoczęciem składania Rezerwacji.
 4. Cena zakwaterowania uwidoczniona na stronie Serwisu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami, a także o innych możliwych kosztach (np. kaucja zwrotna), a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Serwisu Internetowego, w tym również w chwili wyrażenia woli złożenia Rezerwacji.
 5. O ile strony nie ustaliły inaczej, warunkiem przyjęcia Rezerwacji Klienta jest wpłata przez Klienta zadatku w wysokości podanej w trakcie składania Rezerwacji. Zadatek powinien zostać wpłacony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili złożenia Rezerwacji. Płatność uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego lub rozliczeniowego Usługodawcy. W przeciwnym razie Rezerwacja nie dojdzie do skutku i Klient, chcąc zawrzeć Umowę Najmu z Usługodawcą, powinien ponowić proces składania Rezerwacji tak jak za pierwszym razem.
 6. Procedura zawarcia Umowy Najmu za pośrednictwem Formularza Rezerwacji przebiega standardowo w następujący sposób:
   1. Zawarcie Umowy Najmu możliwe jest po uprzednim złożeniu Rezerwacji za pomocą Formularza Rezerwacji w Serwisie Internetowym.

   2. Korzystanie z Formularza Rezerwacji rozpoczyna się z momentem wybrania jednego z domków dostępnych w Domkiulkowo.pl dla wskazanego przez Klienta okresu pobytu. Złożenie Rezerwacji następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Rezerwacji danymi wskazanymi jako obowiązkowe i (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu formularza pola „Składam rezerwację z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Domkiulkowo.pl). W Formularzu Rezerwacji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. Klient niebędący konsumentem, który pragnie otrzymać fakturę, powinien również podać nazwę firmy, numer NIP oraz adres miejsca wykonywania działalności.

   3. Usługa Elektroniczna Formularz Rezerwacji świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Rezerwacji za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Rezerwacji za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

   4. Zapłata należności wymagalnych w chwili złożenia Rezerwacji (np. zadatek) możliwa jest za pomocą płatności elektronicznych lub kartą płatniczą obsługiwanych przez serwis PayU.pl – aktualne sposoby płatności określone są w trakcie składania Rezerwacji oraz na stronie internetowej https://www.payu.pl. Usługobiorca powinien dokonać płatności niezwłocznie po złożeniu Rezerwacji i przekierowaniu go do bramki płatniczej, w przeciwnym razie sesja płatności może wygasnąć.

   5. Po złożeniu Rezerwacji Usługodawca niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Rezerwację do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Rezerwacji i jej przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Rezerwacji adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Rezerwacji i jej przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie warunków Umowy Najmu.

   6. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Najmu między Klientem a Usługodawcą, z zastrzeżeniem warunku uiszczenia przez Klienta zadatku w wysokości i terminie określonym w pkt. 3.5 Regulaminu.

   7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Najmu następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Domkiulkowo.pl przed dokonaniem Rezerwacji oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.6 lit. d) wyżej. Treść dokonanej Rezerwacji jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Domkiulkowo.pl.

 7. Umowa Najmu zostaje zawarta na okres pobytu wskazany w Rezerwacji Klienta. Klient obowiązany jest do opuszczenia pokoju będącego przedmiotem Umowy Najmu najpóźniej przed końcem doby hotelowej ostatniego dnia pobytu wskazanego w Rezerwacji. Przedłużenie Umowy Najmu możliwe jest za zgodą Usługodawcy w przypadku, gdy wybrany domek nie został wcześniej zarezerwowany przez innego Klienta, a także po dopłaceniu ceny zakwaterowania za dodatkowy okres pobytu.

 8. Pozostała część ceny zakwaterowania (po odliczeniu wpłaconego zadatku) oraz inne możliwe koszty, o których Klient został poinformowany w trakcie składania Rezerwacji (np. kaucja zwrotna), płatne są gotówką lub kartą płatniczą w pierwszym dniu pobytu przy zakwaterowaniu Klienta.

 9. Klient zobowiązany jest do korzystania z domku tylko w okresie, na jaki została zawarta Umowa Najmu, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, w sposób niezakłócający spokoju osób trzecich, w tym pozostałych gości. Klient obowiązany jest zaznajomić się ze szczegółowymi zasadami pobytu udostępnianymi przez Usługodawcę na stronach Domkiulkowo.pl, w tym z zasadami obowiązującymi dla wybranego przez siebie domku. Szczegółowe warunki korzystania z domków dostępnych w ofercie Domkiulkowo.pl znajdują się na stronach Serwisu Internetowego. Informacje te stanowią integralną część zawieranej Umowy Najmu i Klient ma obowiązek zapoznać się z nimi przed złożeniem Rezerwacji.

4) Kontakt z domkiulkowo.pl

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: kontakt@domkiulkowo.pl) oraz telefon (+48 608 764 880), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Domkiulkowo.pl, prezentowanych domków oraz składanych Rezerwacji. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z podanych w Regulaminie danych kontaktowych.

5) Procedura rozpatrywania reklamacji dotyczących domkiulkowo.pl

 1. Niniejszy punkt 6. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji dotyczących Serwisu Internetowego, w szczególności reklamacji dotyczących Usług Elektronicznych, Rezerwacji, Umów Najmu oraz pozostałych zgłoszeń związanych z działaniem Usługodawcy lub Serwisu Internetowego.

 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy za działanie Serwisu Internetowego oraz wykonanie zawartej Umowy Najmu są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

 3. Reklamacja może zostać złożona na przykład:

  1. pisemnie na adres: ul. Chopina 4, 84-200 Wejherowo;

  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@domkiulkowo.pl.

 4. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, a także oczekiwań oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 5. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Usługodawcy.

 6. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty) związane z przedmiotem reklamacji. Usługodawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów, jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 7. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

 8. Zaleca się, aby wszelkie reklamacje związane z wynajmowanym domkiem lub jego wyposażeniem, w szczególności w przedmiocie uszkodzeń, wad lub innych niezgodności z Umową Najmu, zgłaszać bezpośrednio przy zakwaterowaniu, a w przypadku ich wystąpienia w późniejszym czasie, zgłaszać je niezwłocznie po ich stwierdzeniu w okresie pobytu – ułatwi to wykonanie reklamacji w sposób jak najmniej uciążliwy dla Klienta. W razie wystąpienia jakichkolwiek wad, w zależności od ich rodzaju i rozmiaru, Usługodawca ustali z Klientem dalszy tok postępowania. Nie wyłącza to również innych uprawnień Klienta, przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa.

6) Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, gastronomii, najmu samochodów, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

 2. Z zastrzeżeniem pkt. 6.1 Regulaminu, Usługobiorca będący konsumentem lub osobą fizyczną, o której mowa w art. 7aa Ustawy o Prawach Konsumenta, który zawarł z Usługodawcą umowę o świadczenie usług na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@domkiulkowo.pl lub też pisemnie na adres: ul. Chopina 4, 84-200 Wejherowo.

7) Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Metody rozwiązywania sporów bez udziału sądu to między innymi (1) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron, np. poprzez mediację; (2) zaproponowanie rozwiązania sporu, np. poprzez koncyliację oraz (3) rozstrzygnięcie sporu i narzucenie stronom jego rozwiązania, np. w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zasady dostępu do tych procedur oraz przyjazna wyszukiwarka podmiotów zajmujących się polubownym rozwiązywaniem sporów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/.

 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie konsumentom informacji dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Z punktem konsument może się skontaktować: (1) telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333; (2) za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość na adres: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub (3) pisemnie lub osobiście – w Centrali Urzędu przy placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie (00-030).

 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego; (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej; lub (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html).

8) Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy punkt 8. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem. Ponadto od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niniejszy punkt Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte nie są skierowane i tym samym nie wiążą Klienta lub Usługobiorcy będącego osobą fizyczną, o której mowa w art. 385[5] Kodeksu Cywilnego, to jest zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chyba że zastosowanie do tych osób postanowień zawartych w tym punkcie Regulaminu nie jest niedozwolone.

 2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Usługobiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

 3. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę, w szczególności podanych w trakcie składania Rezerwacji. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Usługobiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca uprawniony jest do wstrzymania przyjęcia Rezerwacji lub wykonania zawartej Umowy Najmu na czas trwania weryfikacji.

 4. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny zakwaterowania z tytułu Umowy Najmu, a w każdym razie nie więcej niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Najmu lub niezwiązanych bezpośrednio z Umową Najmu. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia z nim umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

 5. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy/Klienta odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy (np. zdarzeń o charakterze siły wyższej).

 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą/Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

9) Prawa autorskie

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.

 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


10) Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Zmiana Regulaminu:
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany sposobów i terminów płatności; dodania, usunięcia lub zmiany Usług Elektronicznych; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną strony internetowej Usługodawcy, jego Usług Elektronicznych i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa; poprawy jakości obsługi Usługobiorców; zmiany danych Usługodawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorcy/Klienta przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, a przede wszystkim zmiany nie będą miały wpływu na już składane i złożone Rezerwacje oraz zawarte, realizowane i wykonane Umowy Najmu.
  3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Usługobiorca będący konsumentem lub osobą fizyczną, o której mowa w art. 385[5] Kodeksu Cywilnego, ma prawo odstąpienia od umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344); Ustawy o Prawach Konsumenta; Prawa Autorskiego; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!
W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.
Zapraszamy do współpracy,
Zespół Domkiulkowo.pl